Publică un anunț
piatasud.md

Consiliul raional Cahul anunță consultarea proiectului bugetului pentru anul 2022

Consiliul raional Cahul anunță consultarea proiectului bugetului pentru anul 2022

Proiectul bugetului pentru anul 2022 a fost publicat pe site-ul cahul.md pentru a fi consultat public. 

Potrivit notei explicative la proiect, în anul 2022, resursele totale ale bugetului raional Cahul pentru anul 2022 sunt estimate în sumă de 324213,4 mii lei, inclusiv:

1) venituri generale – 318803,8 mii lei;

a) venituri proprii –1128,0 mii lei;

b) defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice –19144,2 mii lei;

c) transferuri –298531,6 mii lei. 

2) venituri colectate- 5409,6 mii lei.

Comparativ cu anul 2021, resursele bugetului raional Cahul se vor micșora cu 4572,8 mii lei sau cu 1,4 la sută, transferurile primite de la bugetul de stat – cu 7004,8 mii lei sau cu 2,3 la sută, veniturile proprii și defalcările s-au majorat respectiv cu 56,7 mii lei şi cu 2788,1 mii lei, sau cu 5,3 şi 17,0 la sută, veniturile colectate se micșorează cu 412,8 mii lei sau cu 7,1 la sută. 

Structura veniturilor bugetului raional pe anul 2022 în valoare nominală şi ca pondere în total se caracterizează după cum urmează:

 – 20272,2 mii lei (6,2%) –veniturile proprii şi defalcările de la  impozite şi taxe de stat;

– 298531,6 mii lei (92,1%) – transferurile primite de la bugetul de stat cu destinaţie generală şi specială;

 – 230,0 mii lei (0,1%) – resursele fondurilor speciale; 

– 5179,6 mii lei (1,6%) – resurse atrase de instituțiile publice finanțate de la bugetul raional.

Estimarea cheltuielilor bugetului raional pe anul 2022 a fost efectuată în baza propunerilor de buget ale Aparatului Președintelui raionului Cahul, direcțiilor (secțiilor) și instituţiilor bugetare subordonate Consiliului raional Cahul.

Resursele financiare disponibile pe anul 2022 sunt estimate în suma totală  de 324213,4 mii lei. Cheltuielile bugetului raional Cahul pe anul 2022 în raport cu bugetul aprobat pe anul 2021  se vor micșora cu 4572,8 mii lei sau cu 1,4 la sută. În comparație cu cheltuielile bugetului raional Cahul executate în anul 2020, cheltuielile vor înregistra o creștere cu circa 1320,2  mii lei.

Cu referință la repartizarea resurselor bugetului raional Cahul pe grupe funcţionale, se atestă volumul preponderent pentru învățământ, care constituie 67,6% din totalul cheltuielilor bugetului raional, fiind în diminuare cu 3,1 %  față de cele aprobate în anul 2021. În valoare nominală, cheltuielile respective vor însuma 219456,1 mii lei cu o micşorare de 7137,5 mii  lei faţă de anul 2021. Totodată, se menționează că transferurile cu destinație specială pentru finanțarea instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, secundar general, special şi extrașcolar constituie suma de 208364,5 mii lei, ce reprezintă 95,0  la suta din totalul cheltuielilor prevăzute pentru învățămînt. 

Pentru protecția socială sunt repartizate 13,5 % din resursele bugetului raional Cahul pe anul 2022, care constituie circa 43714,5 mii lei, cu 2490,5 mii lei mai puţin decît în anul 2021. În același timp, se menționează că transferurile cu destinație specială pentru asistența socială acoperă doar 19,5 la sută din cheltuielile totale pentru această grupă. 

Alocațiile prevăzute pentru ocrotirea sănătății constituie 1,9 % din cheltuielile bugetului raional, cu o creştere de 1084,5 mii lei sau cu 21%.

Pentru domeniul cultura,  sport,  tineret, culte și  odihnă, în propunerea de buget pentru anul 2022 sunt prevăzute alocaţii în sumă de 9656,8 mii lei, care constituie 3,0 % din resursele bugetului raional, în creștere cu 2629,1 mii lei față de planul aprobat pentru anul 2021. Transferurile cu destinație specială pentru școlile sportive constituie 1288,3 mii lei, ce reprezintă 13,3 % din suma totală.

Pentru servicii în domeniul economiei sunt repartizate 25215,2 mii lei, sau circa 7,8 % din cheltuielile bugetare pe anul 2022, cu 2130,3 mii lei, mai mult comparativ cu anul 2021, sau cu circa 9,2 %. La această grupă este prevăzută finanțarea cheltuielilor din transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor, care constituie 22695,9 mii lei, sau 90,0 din total cheltuieli. Comparativ cu anul precedent, valoarea acestor transferuri s-a majorat cu 2149,2 mii lei.

Pentru protecția mediului sunt prevăzute 219,0 mii lei, cu 1000,2 mii lei mai puțin decît în anul 2021.  Mijloacele financiare sunt preconizate pentru finisarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul etapa I cu finanțare din Fondul Ecologic Național”.

Pentru gospodaria de locuințe și gospodaria serviciilor comunale în anul 2022 în bugeul raional se prevăd 3776,7 mii lei, destinate implementării proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” – etapa II.

Cheltuielile recurente ale bugetului raional Cahul pentru anul 2022 sunt estimate în sumă de 320736,4 mii lei și constituie circa 98,9 % din cheltuielile totale.

În cadrul cheltuielilor curente, cheltuielile de personal pentru anul 2022 sunt estimate în sumă de 216874,4 mii lei și constituie 66,9% din totalul cheltuielilor planificate. Faţă de cheltuielile de personal executate în anul 2020 în anul 2022 se preconizează o creştere în sumă de 1718,0 mii lei.

Cheltuielile pentru inves-tiții capitale sunt estimate în volum de 3477,0 mii lei și constituie  1,1 % din cheltuielile totale. Comparativ cu anul 2021, acestea atestă o creștere de 2819,0 mii lei.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii pe anul 2022 se prevăd în sumă 28981,8 mii lei, sau 9,1 % din cheltuielile totale, cu o diminuare de 22059,3 mii lei, ceea ce se explică prin faptul că alocațiile s-au repartizat prioritar pentru cheltuieli de personal.

Pentru mijloace fixe se prevăd alocații în sumă de 42341,9 mii lei, sau 13,1 % din cheltuielile totale.

Alocațiile prevăzute pentru stocuri de materiale circulante constituie 18893,1 mii lei, ce constituie circa 5,8 % din cheltuielile bugetului raional.

Vedeți mai jos proiectul integral

Proiect de decizie
Nota Explicativă
Anexa-1
Anexa-2
Anexa-3
Anexa-4
Anexa-5
Anexa-6
Anexa-7
Anexa-8
Anexa-9
Anexa-10
Anexa-11
Anexa-12
Anexa-13

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă la 1 decembrie 2021 pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

Articole similare