Publică un anunț
piatasud.md

Deciziile adoptate în urma ședinței din 1 aprilie a Consiliului Raional Cahul

Deciziile adoptate în urma ședinței din 1 aprilie a Consiliului Raional Cahul

La data de 01 aprilie 2021 consilierii raionali s-au convocat în ședință ordinară. Prezenți la ședință au fost 33 consilieri raionali, care au examinat 15 proiecte de decizii. Inițial pe ordinea de zi erau afișate 13 decizii, dintre care în urma ședinței au fost excluse 3. Menționăm că 5 decizii dicutate și ulterior aprobate în cadrul ședinței, nu au fost aduse la cunoștința publicului, în conformitate cu legea în vigoare.

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm cele mai importante decizii aprobate la ace ședință de către aleșii locali.

La data de 1 aprilie s-a adoptat decizia Nr. 02/02-V  cu privire la aprobarea raportului Direcției generale finanțe a Consiliului Raional Cahul privind executarea bugetului rational Cahul, pentru anul 2020. În urma raportului s-a determinat exacutarea bugetului rational la venituri în sumă de 330469,83 mii lei, ce constutuie 98,0% din suma precizată și la cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 332182,96 mii lei, ce constituie 94,2 % din suma precizată, cu un deficit în sumă de 1713,14 mii lei.

Potrivit deciziei Nr. 02/09-V, adoptate în cadrul ședinței, se aprobă modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2021 la venituri și cheltuieli, spre majorare cu suma de 1286718,00 lei ( echivalent a 60694,24 EUR). Veniturle sunt obținute în urma ranturilor curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II, grant obținut de către Consiliul Raional Cahul la proiectul Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunării din bazinul Mării Negre. Aceeași sumă se redistribuie conform alocațiilor bugetare aprobate în bugetul rational Cahul, pentru anul 2021.

În cadrul ședinței sa mai adoptat și decizia 2/10-V, prin care se alocă surse financiare în sumă de 929641,00 lei, dintre care 60 000,00 lei sunt alocați pentru acordarea ajutorului financiar unic, cu scopul de a acoperi costul petu tratamentul bolii oncologice și tratamentul chirurgical costisitor a 3 cetățeni. Cei 3588800,00 rămași sunt distribuiți pentru cheltuieli legate de combaterea pandemiei COVID-19, din care:

  • 100000.00 lei pentu achiziționarea substanțelor dezinfectate pentru instituțiile medicale din asistența medical primară
  • 129400,00 lei репtru рrосurаrеа kit-furilor imunologice pеntru COVID-19 nесеsаrе la efectuarea investigațiilor imunologice la anticorpi ale lucrбtorilor medicali
  •  129400,00 lei pentru рrосurаrеа testelor rapide pentru testarea lucrătorilor medicali ai Centrelor de Sănătate din mediul rurаl
  • 2500001,00 lei primăriei Rоșu репtru сurățаrеа canalului central din s.Roșu și canalului adiacent сепturii drumului R34;
  • 156387,00 lei рrimăriеi Tartaol de Salcie pentru сurățаrеа albiei rîului Salcia Mică
  • 104454,00 lei рrimăriеi Lopățica pentru сurățаrеа albiei rîului Salcia Мiсă.

Decizia Nr. 02/14-V prevede modificarea anexei пr.1 la Decizia пr. 01/07-V din 24 iаnuаriе 2020 cu рrivirе la арrоbаrеа Rеgulаmепtului privind modul de асоrdаrе а ajutorului finаnсiаr uniс din Fоndul de rеzеrvă al Consiliului Raional Cahul. Sumele de bani acum sunt acordate în funcție de gravitatea stării de sănătаtе, după сum urmеаză:

– Pentru pacienții oncologici și tratamentele peste hоtаrе – pină la 10000 (zece mii lei).

– Intervenții chirurgicale – pînă 1а 5000 (cinci mii lei).

– Investigații medicale – pînă 1а 3000 (trei mii lei).

Prin decizia Nr.02/15-V se constată imposibilitatea de continuare a activității SA ,, Fabrica de Brînzeturi din Cahul. Trebuie de remarcat că această decizie este emisă din motive economice.

Menționăm că ulterior această decizie a fost contestată din cauza nerespectării normelor asigurării transparenței în procesul decizional. S. A. Fabrica de Brînzeturi din Cahul nu reprezintă bun domeniul public sau privat al raionului, consiliul raional Cahul deține doar pachetul majoritar de acțiuni (circa 82%) ceea ce-i permite să participe în procesul de administrare a Societății.

Astfel, în urma contestării, dat fiind că Consiliul raional Cahul este fondatorul societății, reieșind din prevederile art.30 din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi „întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani”.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare