Publică un anunț
piatasud.md

Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice

Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul PRR va fi acordat suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole.

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

 • sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;
 • mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul persoanelor fizice, care practică activităţi de întreprinzător în conformitate cu legislaţia naţională;
 • au cel puțin un an de activitate în domeniu;
 • suprafața terenului deținut în proprietate sau arendat cumulativ nu depășește 25 ha;
 • cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate sau arendă cumulativ max. 25 ha.;
 • posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
 • nu au datorii la bugetul de stat;
 • dispun de surse suficiente pentru contribuția proprie de cel puțin 30% la valoarea grantului (când solicită plata în avans prin cont ESCROW/fiduciar de sechestru ș.a.)

Beneficiarii neeligibili

 • Solicitanții care anterior au exercitat practici coercitive, de complot și/sau fraudulente în raporturile contractuale și/sau alte raporturi cu UCIP IFAD sau cu alți subiecți implicați.
 • Solicitanții care reprezintă Întreprinderi mixte cu capital străin;
 • Solicitanții de grant pentru bunurile, care au fost procurate fără documente confirmative;
 • Solicitanții de grant pentru procurarea bunurilor de mâna a doua;
 • Solicitanții, care solicită grant pentru bunuri, care sunt în proces de aprobare spre finanţare sau care au fost deja finanţate/au primit subsidii și sau granturi din alte surse de finanțare (AIPA, alte instituții de stat, de ex. ODIMM, alţi donatori, cum ar fi Banca Mondială, MAC-P), etc.;
 • Solicitanții (întreprinderi, fondatori), care au beneficiat deja de grant din Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) sau din alte proiecte/programe în derulare în cadrul UCIP IFAD;
 • Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;
 • Solicitanții care nu corespund criteriilor de eligibilitate menționate în Articolul Beneficiarii și criteriile de eligibilitate;

Mărimea granturilor și limita per beneficiar

UCIP IFAD acordă granturi pentru rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:

Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar ;

Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 USD per solicitant de grant;

Notă:

Valoarea eligibilă a bunurilor procurate se calculează în baza documentelor justificative prezentate şi nu va include valoarea TVA.

Pentru fiecare bun procurat după lansarea apelului care face obiectul investiției și pentru care beneficiarul solicită suport financiar sub formă de grant se va prezenta obligatoriu 3 oferte de preț comparabile de la trei furnizori diferiți, cu argumente justificative la oferta selectată.

Solicitantul poate beneficia de grant doar o singura dată pe durata derulării proiectului.

Detaliile privind investițiile eligibile, investițiile neeligibile, structura și condițiile contractului de achiziție a bunului cu finanțare din grant, procedura de aplicare şi modul de participare le găsiţi pe pagina UCIP IFAD.

Procedura de evaluare a cererilor de finanțare

Beneficiarul este selectat în concordanță cu prevederile Manualului de implementare PRR (IFAD VII). Cererea de finanțare și setul de documente se evaluează de Comisia de Evaluare a Cererilor pentru obținerea granturilor de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice, experții individuali angajați de UCIP IFAD și de Comitetul pentru aprobarea granturilor de finanțare care va avea ședințe de cel puțin odată per trimestru pentru aprobarea cererilor de finanțare. După aprobarea cererii de finanțare de către Comitetul pentru aprobarea granturilor, UCIP IFAD va semna cu beneficiarul un contract de acordare a grantului în care vor fi stipulate condițiile de procurare a tehnicii și de acordare a grantului.

Condițiile de prezentare a pachetului de documente

Atenție! În perioada de pandemie COVID 19, solicitanții de granturi la Apelul nr.1 vor depune în perioada 14 august 2020 – 30 septembrie 2020 dosarul de aplicare cu setul complet de documentele, în plic sigilat, la sediul UCIP IFAD în boxa pentru corespondență (lângă oficiul 1304) sau vor expedia prin poștă la următoarea adresă: UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303. La etapa de recepționare dosarele de aplicare vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Pentru clarificări și concretizări scrieți la adresa de e-mail: office@ucipifad.md sau apelați la telefonul: +(22) 223073.

Articole similare