Politica Editorială

Ziuadeazi.md este o sursă media care activează în regiunea de Sud a Republicii Moldova. Ziuadeazi.md este gestionată de către Asociația Obștească A.O. Cahul 2030.  

Scopul acestei politici editoriale este de a ajuta redacția ziuadeazi.md să furnizeze conținut la un standard ridicat, care corespunde misiunii redacției, este în conformitate cu legislația Republicii Moldova, Codul deontologic al Jurnalistului, semnat de către redacție.

Principiile editoriale descrise în prezenta Politică se aplică întregului conținut produs, achiziționat, comandat, preluat sau altfel obținut de către ziuadeazi.md pentru difuzare sau publicare de ziuadeazi.md pe platformele existente sau prin servicii prestate de ziuadeazi.md, distribuite pe platformele existente sau conținutul elaborat pentru ziuadeazi.md de către terți pentru publicarea sau difuzarea pe platformele existente.

Politica editorială se aplică și produselor comerciale ale www.ziuadeazi.md sau produsele elaborate în cadrul proiectelor implementate de către A.O. Cahul 2030. 

În activitatea sa, redacția www.ziuadeazi.md va menține independența editorială și integritatea.

Misiunea

Misiunea www.ziuadeazi.md este de a prezenta viața oamenilor din raionul Cahul și regiunea de sud a Moldovei, devenind partenerul lor principal, pentru ca aceștia să își poată exprima liber problemele, nevoile, precum și succesele.

Declarație de principii 

În activitatea sa, redacția www.ziuadeazi.md respectă

  • Principiul independenței 
  • Principiul integrității 
  • Principiul utilității publice 
  • Principiul toleranței și respectului pentru diversitate

Imparțialitate și corectitudine. 

In activitatea sa redacția demonstrează corectitudine față de angajați și față de public. 

Noi tratăm cu imparțialitate subiectele jurnalistice și oferim tuturor persoanelor și instituțiilor vizate posibilitatea să se expună, Materialele noastre jurnalistice sunt obiective, echidistante și nu conțin judecăți de valoare. 

Redacția tratează cu același respect, atât în texte cât și în imagini, femeile și bărbații, orășenii și locuitorii de la sate, persoanele cu nevoi speciale, tinerii și vârstnicii. 

Acuratețea informației, citatelor, datelor. Corectarea erorilor

Redacția verifică veridicitatea datelor și informațiilor utilizate din mai multe surse. Cifrele prezentate sunt menționate obligatoriu cu sursa care ni le-a oferit. Citarea persoanelor se face fără a distorsiona mesajul sau logica declarațiilor făcute de persoană și permite doar corectarea unor greșeli de exprimare grave. 

În cazul în care redacția a admis erori factuale care distorsionează mesajul (nume, cifre, denumiri de instituții sau localități), va corecta aceste erori desinestătător sau la momentul la care a recepționat notificarea cu privire la eroare. Dacă eroare este una care prezintă o informație eronată ce ține de securitatea socială sau a persoanelor, corectarea erorii se va face într-un mod cât mai vizibil. 

Respect pentru viața privată

Redacția respectă dreptul la viață privată şi demnitate al persoanelor, inclusiv al persoanelor decedate.

Imixtiunea în viața privată este permisă numai atunci când dezvăluirea faptelor urmărește un interes public.

Redacția relatează despre comportamentul privat al unei persoane publice, care exercită o funcție publică, fără consimțământul acesteia, doar atunci când un atare comportament îi afectează capacitatea de exercitare a funcției publice sau există un alt motiv bine întemeiat pentru a oferi societății această informație.

Redacția relatează despre comportamentul privat al unei persoane private doar dacă acest comportament tulbură ordinea publică sau încalcă drepturile altor persoane.

Redacția nu furnizează publicului detalii morbide ale crimelor, accidentelor și catastrofelor naturale sau detalii privind tehnicile suicidale. Aceleași reguli se aplică și materialelor vizuale (fotografii, materiale video).

Redacția respectă intimitatea persoanelor iar fotografierea/filmarea persoanelor este realizată doar cu acceptul acestora, cu excepția cazului în care acestea se află într-un loc public.

Imaginile reprezentând nuduri trebuie procesate electronic pentru a nu expune public zonele intime. Excepție fac imaginile artistice.

Imaginile trebuie să reprezinte realitatea cu acuratețe. Procesarea electronică nu trebuie folosită pentru a crea o impresie falsă asupra persoanelor și evenimentelor. Fac excepție colajele, care trebuie marcate ca atare.

Imaginile de arhivă sau fotografiile simbol, folosite pentru a ilustra materiale jurnalistice, trebuie să fie marcate corespunzător. Jurnalistul se asigură că imaginile utilizate corespund mesajului materialului jurnalistic.

Prezumția nevinovăției

Redacția respectă prezumția de nevinovăție şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunțarea unei sentințe definitive şi irevocabile împotriva sa.

În relatările despre investigații penale sau dosare examinate în instanțele de judecată, jurnaliștii vor utiliza un limbaj exact, pentru a nu dăuna participanților la proces.

Tratarea temelor sensibile

Copii și copii în situații dificile 

Redacția tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora.

Redacția protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul scris sau verbal  al părinților sau al tutorilor.

Victime ale violenței și violului 

Redacția tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre crime, dezastre naturale, accidente și alte cazuri similare în care cineva suferă prejudicii de orice gen, asigurându-se de fiecare dată că publicarea unei atare informații nu va provoca noi suferințe celor prejudiciați sau nevinovați de cele întâmplate.

Redacția nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităților, infracțiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale. Fac excepție cazurile în care există acordul acestora sau al familiei (când persoana nu este în măsură să-şi dea acordul) sau când prevalează interesul public. Redacția va întreprinde toate măsurile pentru a reduce eventualele efecte negative asupra acestor persoane.

Redacția tratează cu deosebită acuratețe informația colectată de la persoane în stare de șoc sau persoane neajutorate, asigurându-se că publicarea informației nu va leza drepturile acelor persoane și va încerca să anticipeze eventualele efecte negative asupra lor.

Redacția nu profită de starea de vulnerabilitate a persoanelor și de necunoașterea de către acestea a drepturilor și libertăților lor, precum și nu le încurajează să recurgă la acțiuni umilitoare și care lezează demnitatea umană.

Minorități 

Redacția celebrează diversitatea și nu discriminează în nici un fel minoritățile. În materialele noastre, nu menționăm naționalitatea sau alte caracteristici minoritare fără ca acest lucru să fie absolut important și relevant pentru materialul dat.  

Principii de reflectare a politicului. Neafilierea politică

Redacția garantează dreptul membrilor la libera asociere și la libertatea opiniei. Cu toate acestea, activitatea profesională a jurnalistului este incompatibilă cu activitatea sa în structurile de administrare ale autorităților publice și organizațiilor politice.

Dacă este înregistrat drept concurent electoral, membrul redacției nu exercită activitate profesională pe durata campaniei electorale. 

Jurnaliștii declară pe proprie răspundere afilierea sau neafilierea politică la angajarea în cadrul redacției, redactorul fiind obligat să evite implicarea jurnaliștilor afiliați politic în documentarea și elaborarea materialelor tangente sau care vizează politicul sau APL.  

Reflectarea politicului, inclusiv a reprezentaților APL și APC, este realizată întru-un mod echidistant și corect, bazat pe factologie. 

Reflectarea alegerilor 

Campaniile electorale sunt reflectate în conformitate cu prevederile Codului Electoral la Republicii Moldova. 

Toate materialele care fac referire la campania electorală, concurenți electorali, promovarea participării la vot sunt publicate la o categorie specifică. 

Redacția asigură spațiu/eter în volum egal pentru fiecare concurent electoral.  

Protecția surselor 

Relația dintre jurnalist și sursă se conduce după principiul: Păzește-ți sursa ca pe tine însuți. 

Sursa jurnalistului nu este divulgată nimănui, nici conducerii ierarhic superioare: Redactor-Șef, Director Executiv. 

Obligația jurnalistului este de a verifica informațiile oferite de către surse. 

Redacția nu publică informații care vin de la surse fără a le verifica din surse oficiale, sau a acumula at probatoriu veridicității informației: poze, video. Excepție de la regulă este doar informația de la sursele veridice care este de importanță majoră pentru societate.

Redacția este în drept să nu divulge sursa de informație. 

Sursa de informație poate fi divulgată doar în cazul în care materialul difuzat întrunește elementele constitutive ale infracțiunii şi doar la decizia instanței de judecată. 

În cazul presiunilor din partea persoanelor fizice, juridice sau din partea structurilor statului, pentru a fi divulgată sursa de informații, Redactorul-Șef este obligat să denunțe autorii presiunilor la procuratură. 

Comportamentul jurnaliștilor și al membrilor redacției 

Jurnalistul nu acceptă bani, cadouri, călătorii plătite, sau orice alte avantaje care îi sunt oferite pentru influențarea actului jurnalistic și a căror acceptare i-ar compromite independența și autoritatea în fața publicului și ar afecta încrederea în jurnaliști, în general.

Jurnalistul informează publicul dacă a beneficiat de vreo remunerație în afara celei oferite de editorul sau distribuitorul de produse jurnalistice cu care este în relații de muncă sau de creație.

Dacă un jurnalist participă la deplasări în interes de serviciu, plătite de terțe părți, el informează publicul despre acest fapt. În general, jurnalistul evită să participe la evenimente sau deplasări pe cheltuiala surselor. O va face doar dacă altfel dobândirea informației nu este posibilă.

Jurnaliștii nu sunt subiecții publicității comerciale. Participarea în acțiuni de caritate trebuie făcută astfel încât publicul să știe dacă este o implicare personală sau o susținere redacțională.

Activitatea profesională a jurnalistului este incompatibilă cu activitatea sa în structurile de administrare ale autorităților publice și organizațiilor politice.

Jurnalistul nu folosește în interes personal sau în interesul unor persoane apropiate lui, informația confidențială aflată în posesia sa în virtutea exercitării profesiei.

Jurnalistul nu folosește platforma mediatică sau instituția media la care lucrează în interes propriu.Jurnaliștii nu plagiază și indică cu acuratețe sursele utilizate. 

Redacția nu admite cenzura asupra sa ca entitate media și nu cenzurează materialele jurnaliștilor, nici din raționamente politice, nici din raționamente comerciale. 

Principii de tratare a publicității și materialelor publicitare 

Redacția separă produsele jurnalistice de publicitatea comercială, de subiectele realizate în scop publicitar, de publicitatea politică (electorală). Publicitatea comercială, subiectele realizate în scop publicitar, publicitatea politică (electorală) sun marcate distinct și prezentate astfel încât să nu poată fi confundate cu produsele jurnalistice.

Instituția mass-media, în producerea și/sau difuzarea publicității comerciale, a subiectelor realizate în scop publicitar, a publicității politice (electorale), se ghidează de normele legale în vigoare și de normele Codului Deontologic al Jurnalistului.

Redacția are dreptul să refuze însărcinarea de a pregăti subiecte publicitare de orice gen, drept argument servind faptul că acestea nu reprezintă obiect al activității jurnalistice.

Este interzisă informația publicitară mascată, prezentarea informației publicitare fără marcaj sau prezentarea acesteia drept produs jurnalistic.

Membrii redacției nu utilizează în scopuri publicitare propriul nume sau propria imagine, cu excepția cazurilor, în care fie sunt promovate valori sociale și umanistice prin intermediul mesajelor mediatice, fie sunt promovate propriile produse jurnalistice.

Considerente privind prezența și activitățile membrilor redacției în rețelele sociale 

Instituțiile mass-media, în administrarea paginilor web, precum și a celor de pe rețelele de socializare, nu-și permit și nu acceptă nici din partea publicului, în reacții (comentarii), derogări de la normele legale și cele deontologice.

nr. 37, Portaluri de știri