Publică un anunț
piatasud.md

Ce sunt achizițiile publice

Ce sunt achizițiile publice

Achiziția publică înseamnă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public. 

Principalul act normativ care reglementează toate procedurile aferente achizițiilor publice este Legea 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 

O achiziție publică are loc după principiile și regulile stabilite de lege și alte acte normative în vigoare cum ar fi Hotărârile de Guvern. Legea prevede toate procedurile care urmează să le desfășoare o autoritate public pentru a ajunge la selectarea agentului economic care va executa lucrări, va presta servicii sau va furniza bunuri. 

Legea permite oricărui operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, de a participa,, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. 

Legea prevede opt tipuri de proceduri prin care parte fi atribuit contractul de achiziții publice:

 1. licitaţie deschisă;
 2. licitaţie restrînsă;
 3. dialog competitiv;
 4. proceduri negociate;
 5. cerere a ofertelor de preţuri;
 6. concurs de soluţii;
 7. achiziție în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
 8. parteneriat pentru inovare.

De asemenea, legea prevede că Autoritatea contractantă va aplica criterii proporţionale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la:

 1. eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
 2. capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
 3. capacitatea economică şi financiară;
 4. capacitatea tehnică şi/sau profesională;
 5. standarde de asigurare a calităţii;
 6. standarde de protecţie a mediului.

Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţii publice/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic în conformitate cu prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:

 1. preţul cel mai scăzut; 
 2. costul cel mai scăzut;
 3. cel mai bun raport calitate-preţ;
 4. cel mai bun raport calitate-cost.

Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice anunțul de participare în toate cazurile prevăzute de prezenta lege, conform procedurii de achiziţie aplicate.

Acum, achizițiile publice spot fi monitorizate prin intermediul SIA RSAP MTender. 

Sistemul MTender este un sistem electronic online de achiziții electronice cu multiple platforme, alcătuit dintr-un portal web și o Unitate Centrală de Date de date de tip deschis (Open Data) și o rețea cu mai multe platforme din sectorul privat acreditate pentru a sprijini licitațiile desfășurate electronic pentru clienții din sectorul public și sectorul privat.

Despre toate etapele achizițiilor publice, dar și modul în care acestea pot fi monitorizate, vom povesti în materialele noastre. 

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare