Publică un anunț
piatasud.md

Etapele achizițiilor publice: Asigurarea transparenței

Etapele achizițiilor publice: Asigurarea transparenței

În scopul asigurării transparenţei şi publicităţii achiziţiilor publice, autorităţile contractante au obligaţia întocmirii, transmiterii şi publicării tipurilor de anunţuri prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, în funcţie de tipurile de proceduri derulate în vederea atribuirii contractelor.

Tipurile de anunţuri prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice sunt:

  • Anunţul de intenţie
  • Anunţul de participare 
  • Anunţul de atribuire

Anunțul de intenție urmează a fi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice în termen de 30 de zile din data aprobării bugetului autorităţii contractante, cuprinde totalitatea contractelor de achiziţii publice preconizate a fi atribuite până la sfârşitul anului bugetar, a căror valoare estimată este:

– pentru bunuri şi servicii ≥ 400 000 lei,

– pentru lucrări ≥ 1 500 000 lei.

Publicarea anunţului de intenţie nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică.

În vederea asigurării transparenţei atribuirii contractelor de achiziţie publică, autoritatea contractantă, ori de câte ori doreşte să atribuie un contract de achiziţie publică are obligaţia de a publica un anunţ de participare sau o invitaţie de participare, în funcţie de procedura aplicată.

Anunţul de participare se publică în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei.

Pragurile de publicare obligatorie a anunțului în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina Internet www.tender.gov.md:

– Licitaţii publice (20 zile):

– Bunuri şi servicii – 400 mii lei (fără TVA) şi mai mult; 

– Lucrări – 1,5 mln lei (fără TVA) şi mai mult.

– Cererea ofertelor de preţuri (7/12 zile):

– Bunuri şi servicii – de la 150 mii lei – 400 mii lei (fără TVA); 

– Lucrări – de la 200 mii lei – 1,5 mln lei (fără TVA).

După desfășurarea procedurii de achiziții publice, Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici participanţi la procedura de achiziție despre deciziile referitoare la rezultatele procedurii în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora, inclusiv şi prin fax sau prin mijloace electronice. În toate cazurile, acest fapt este înregistrat.

În cazul în care AC nu transmite comunicarea despre rezultatul procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, termenele de aşteptare prevăzute pentru încheierea contractelor se prelungesc cu 5 zile.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul câştigător/ofertanţii câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

Ofertanții participanți la procedura de atribuire, care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare se informează de către autoritatea contractantă, prin grupul de lucru, asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective.

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare