Publică un anunț
piatasud.md

Achiziții publice: Documentația de atribuire

Achiziții publice: Documentația de atribuire

Documentaţia de atribuire este documentaţie care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţii publice şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă.

Documentaţia de atribuire trebuie să fie finalizată înainte de transmiterea spre publicare a anunţului/invitației de participare.

Documentaţia standard se structurează astfel:

  • Instrucțiunile pentru ofertanți/candidați;
  • Fișa de date a achiziției (FDA);
  • Caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;
  • Modelul orientativ de contract;
  • Formulare.

Agenţia Achiziţii Publice examinează, înainte de transmiterea spre publicare a anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia privind achiziţiile publice a documentaţiei de atribuire.

În termen de cel mult 7 zile de la data primirii documentaţiei de atribuire, Agenţia Achiziţii Publice:

• înregistrează documentaţia de atribuire, sau

• informează autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate şi a motivelor pentru care documentația de atribuire nu este în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

Documentaţia de atribuire transmisă repetat de autoritatea contractantă este examinată de către Agenţia Achiziţii Publice în termen de cel mult 5 zile de la data primirii repetate a acesteia.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de COP, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, de asemenea va publica aceste răspunsuri în SIA „RSAP”.

Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic.

Informaţia despre operarea modificărilor este comunicată imediat tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare sau cărora autoritatea contractantă le-a oferit documentația de atribuire şi Agenţiei Achiziții Publice.

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare