Publică un anunț
piatasud.md

Ghișeul Unic de Informare și Prestări Servicii la Primăria mun. Cahul. Află cum va funcționa

Ghișeul Unic de Informare și Prestări Servicii la Primăria mun. Cahul. Află cum va funcționa

Consiliul Municipal Cahul a adoptat o decizie care vizează instituirea Ghișeului Unic de Informare și Prestări Servicii în cadrul Primăriei municipiului Cahul. Această decizie are ca scop îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate și crearea de noi servicii publice electronice, în beneficiul cetățenilor orașului.

În temeiul unor articole din legislație Consiliul Municipal Cahul a hotărât următoarele:

 1. S-a instituit Ghișeul Unic de Informare și Prestări Servicii în cadrul Primăriei municipiului Cahul, cu scopul de a oferi un singur punct de acces pentru informații și servicii publice.
 2. S-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Ghișeului Unic de Informare și Prestări Servicii, care stabilește modalitatea în care vor fi furnizate serviciile și informațiile către cetățeni.
 3. S-a aprobat organigrama Ghișeului Unic de Informare și Prestări Servicii, care definește structura, relațiile ierarhice și funcțiile personalului care va activa în acest ghișeu.
 4. Primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, a fost împuternicit să aprobe lista serviciilor publice ce vor fi prestate prin intermediul Ghișeului Unic de Informare și Prestări Servicii, precum și să inițieze sau să oprească furnizarea acestor servicii și să stabilească numărul de operatori necesari. De asemenea el va emite dispoziții referitoare la procedurile de interacțiune cu solicitanții și modalitățile de prestare a serviciilor publice prin intermediul Ghișeului Unic de Informare și Prestări Servicii, precum și să stabilească fișele de post ale coordonatorului și ale operatorilor care vor lucra în acest ghișeu.
 5. În cazul în care organigrama și numărul de personal al Primăriei municipiului Cahul vor suferi modificări odată cu instituirea Ghișeului Unic de Informare și Prestări Servicii, primarul municipiului, Nicolae Dandiș, va prezenta modificările necesare pentru aprobare.
 6. Cheltuielile pentru funcționarea Ghișeului Unic de Informare și Prestări Servicii vor fi acoperite din alocările bugetare aprobate pentru anul respectiv, precum și din sursele de finanțare provenite de la partenerii de dezvoltare sau donatori.

Anexa nr. 1 la decizia Consiliului municipal Cahul din data de 04.06.2023, stabilește regulamentul de organizare și funcționare a Ghișeului Unic de informare și prestări servicii din cadrul Primăriei municipiului Cahul.

Sumarul regulamentului este următorul:

I. Dispoziții generale:

 • Se stabilește modul de organizare și funcționare a Ghișeului Unic de informare și prestări servicii din cadrul Primăriei municipiului Cahul.
 • Ghișeul Unic este o structură specializată, subordonată primarului, care nu are statut de persoană juridică.
 • Ghișeul Unic are sediul în municipiul Cahul, Piața Independenței, nr.6, etajul 1.
 • Interacționează și colaborează cu autoritățile publice desconcentrate, autoritățile publice locale și entitățile juridice regionale și naționale.

II. Obiectivele și sarcinile principale ale Ghișeului Unic:

 • Obiectivele de bază includ eficientizarea interacțiunii cetățenilor cu autoritatea publică locală, prestarea eficientă a serviciilor publice și obținerea actelor permisive, precum și dezvoltarea colaborării cu alte autorități implicate și creșterea nivelului de informare și participare a cetățenilor la procesul de administrare publică.
 • Sarcinile principale ale Ghișeului Unic includ eliberarea actelor permisive sau altor acte emise de autoritatea publică locală, informarea și consultarea cetățenilor, recepționarea și distribuirea solicitărilor și petițiilor, reprezentarea intereselor solicitanților în fața altor autorități/entități, menținerea și perfecționarea constantă a relațiilor cu alte autorități/entități implicate în serviciile acordate de autoritatea publică locală, evidența și analiza primară a serviciilor prestate și actelor permisive.

III. Atribuțiile și drepturile Primăriei municipiului Cahul în cadrul Ghișeului Unic:

 • Primăria municipiului Cahul, prin primar, are atribuții precum acordarea cetățenilor informații privind actele și serviciile prestate, acordarea de asistență și consultanță în privința legislației aplicabile activității primăriei, eliberarea actelor permisive, acordarea informațiilor necesare altor autorități și entități implicate în procesul de prestare a serviciilor publice și/sau acordării actelor permisive.


IV. Organizarea activității și structura Ghișeului Unic:

 • Activitatea Ghișeului Unic este organizată de Primarul municipiului Cahul și se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament și programele sale de activitate.
 • Personalul Ghișeului Unic este angajat, concediat și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația muncii și actele normative ale autorității publice locale.
 • Activitatea Ghișeului Unic este administrată de Primar, care: 

a) delimitează atribuțiile și repartizează sarcinile coordonatorului și operatorilor Ghișeului Unic și altor funcționari implicați în activități conexe; 

b) încheie și reziliază contracte și acorduri de colaborare cu alte autorități/organizații sau instituții în scopul atingerii obiectivelor Ghișeului Unic; 

c) organizează, la necesitate, atestarea și instruirea operatorilor Ghișeului Unic și altor funcționari implicați în activități conexe; 

d) în limitele competențelor, emite dispoziții și dă indicații angajaților implicați în activitatea Ghișeului Unic; e) soluționează alte chestiuni ce țin de activitatea Ghișeului Unic.

 • Din perspectivă organizațională, Ghișeul Unic are următoarea structură, cu funcțiile aferente: 

a) Administrator (Primar); 

b) Coordonator al Ghișeului Unic, responsabil/ă pentru coordonarea activității operatorilor, pentru prestarea serviciilor și calitatea acestora – angajat(ă) al Primăriei municipiului Cahul în limita efectivului-limită, numit(ă)/desemnat(ă) prin dispoziția primarului cu statut de funcție publică de conducere/execuție; 

c) Operatorii Ghișeului Unic – angajații Primăriei municipiului Cahul în limita efectivului-limită, angajați/desemnați prin dispoziția primarului, care activează și exercită funcțiile prevăzute de fișa postului, regulamente, dispozițiile primarului și cadrul normativ.

 • Ghișeul Unic poate fi reorganizat sau lichidat de către Consiliul municipal Cahul, la propunerea primarului.
 • Modul de funcționare a Ghișeului Unic în prestarea serviciilor publice și/sau eliberării de acte permisive de către autoritatea publică este reglementat de actele normative ale autorității publice locale emise în temeiul drepturilor și atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.

V. Finanțarea Ghișeului Unic:

 • Asigurarea financiară a activității Ghișeului Unic se va realiza din contul și limita alocațiilor aprobate în bugetul local pentru anul bugetar respectiv și a surselor partenerilor de dezvoltare, donatori, după caz.

VI. Funcționarea și modul de operare al Ghișeului Unic:

 • Activitatea zilnică a Ghișeului Unic este asigurată de operatori și coordonator. Programul de lucru este între orele 8:00 – 17:00, iar dacă se implementează o soluție de tehnologie informațională (Platformă IT), serviciile automate vor fi disponibile fără limită de program.
 • Orarul de lucru al Ghișeului Unic se aliniază cu orarul de lucru al Primăriei municipiului Cahul.
 • Primarul și coordonatorul Ghișeului Unic au responsabilitatea de a lua măsuri pentru atingerea obiectivelor și sarcinilor Ghișeului Unic, inclusiv dotarea tehnică corespunzătoare și utilizarea mijloacelor de informare și procesare a informației pentru a facilita informarea cetățenilor și beneficierea de servicii publice.
 • Ghișeul Unic este echipat cu mobilier, utilaj, materiale informative și tehnică de calcul, pentru a facilita accesul la informații cu privire la serviciile publice acordate de autoritățile publice locale și centrale.
 • În cadrul Ghișeului Unic se pot dezvolta soluții de tehnologie informațională sau pot fi utilizate mijloace electronice pentru a eficientiza prestarea serviciilor.
 • Procedura de solicitare și prelucrare a serviciilor prin Ghișeul Unic este stabilită de legislația aplicabilă. Ghișeul Unic poate fi utilizat ca instrument suplimentar în vederea asigurării scopurilor și funcțiilor sale.
 • Petițiile și solicitările primite sunt confirmate printr-un număr unic de identificare, înregistrat fie fizic, fie prin intermediul Platformei IT.
 • Serviciile Primăriei municipiului Cahul pot fi solicitate în formă scrisă, depuse fie fizic la sediul Ghișeului Unic, fie la distanță prin mijloace electronice.
 • Dacă solicitantul nu prezintă toate documentele necesare, operatorul poate refuza recepționarea și înregistrarea petiției, informând solicitantul cu privire la actele lipsă și procedura ulterioară.
 • Atunci când solicitantul cere  informații și asistență din partea operatorului Ghișeului Unic, acesta are următoarele obligații: 

a) Furnizează informația solicitată în formă verbală, dacă aceasta este cunoscută de operator și nu necesită timp îndelungat pentru expunere. 

b) Pune la dispoziție materiale informative existente în cadrul Ghișeului Unic. 

c) Acordă accesul la tehnica și utilajele existente, prin intermediul cărora persoana poate obține informația solicitată. 

d) Oferă asistență solicitantului în utilizarea tehnicii și utilajelor disponibile. 

e) Verifică identitatea solicitantului sau a persoanei împuternicite de acesta, în cazurile prevăzute de lege.

 • În cazul în care informația solicitată este complexă și necesită timp suplimentar pentru a fi colectată/procesată, operatorul Ghișeului Unic poate oferi servicii suplimentare de colectare, procesare și furnizare a informației solicitate într-un timp rezonabil.
 • Atunci când se solicită un serviciu oferit de Primăria municipiului Cahul, operatorul are următoarele obligații: 

a) Explică condițiile și indică solicitantului setul de documente necesare pentru petiție/solicitare, conform legislației aplicabile. 

b) Efectuează o examinare preliminară a setului de documente prezentat și consultă solicitantul cu privire la integritatea și corectitudinea acestuia. 

c) Asistă persoane fizice și juridice în completarea și depunerea petiției. 

d) Primește și înregistrează petiția depusă de persoane fizice și juridice.

 • După primirea și înregistrarea petiției de către operatorul Ghișeului Unic, solicitantului i se eliberează o dovadă de înregistrare, iar în același timp, acesta este informat cu privire la termenul limită de examinare a petiției, precum și cu privire la modalitatea de notificare a solicitantului referitoare la decizia luată, inclusiv data la care poate ridica documentele sau certificatele solicitate.
 • După primirea și înregistrarea petițiilor adresate Primăriei municipiului Cahul, operatorul transmite petițiile și pachetul de documente către primarul municipiului pentru aplicarea rezoluției și atribuirea executorului/executorilor responsabili de examinarea petițiilor.
 • Dacă în procesul de examinare și eliberare a actului solicitat sunt implicate mai multe autorități publice/entități, operatorul va notifica aceste entități și va transmite pachetul de documente conform prevederilor actelor normative sau a actelor de cooperare dintre autoritatea publică locală și entitățile/autoritățile publice implicate. Operatorul va primi de la autoritățile/entitățile implicate în procedura de examinare orice notificări și documente relevante pentru procesul de examinare a petiției, care vor fi transmise specialistului din primărie sau, după caz, solicitantului.
 • După examinarea cererii și emiterea actului solicitat, operatorul va fi notificat cu privire la finalizarea procesului de examinare a cererii și îi va fi transmis actul pentru eliberare către solicitant.
 • La prezentarea solicitantului (sau reprezentantului legal al acestuia) la Ghișeul Unic, operatorul va înregistra eliberarea actului respectiv într-un registru și îl va înmâna solicitantului sub semnătură.
 • Dacă solicitantul a solicitat livrarea actului solicitat prin poștă sau în alt mod propus de Ghișeul Unic, funcționarul responsabil cu managementul documentelor va asigura transmiterea corespunzătoare a actului solicitat, înregistrând transmiterea acestuia pentru livrare.
 • În cazul în care o persoană intenționează să depună o solicitare (cerere, petiție etc.) sau orice alt tip de adresare scrisă care nu se referă la un serviciu sau act permisiv/confirmativ din competența Primăriei municipiului Cahul, operatorul Ghișeului Unic va oferi asistență și suport informațional solicitantului și îl va redirecționa conform competențelor și responsabilităților.

Menționăm că, o decizie de formare a Ghișeului unic în cadrul Primăriei Cahul a fost aprobată încă în 2014, iar pași concreți de asigurare a mecanismului de funcționare au fost întreprinși doar după participarea mun. Cahul în programul EU4Moldova : Regiuni-cheie. Decizia din 2014 a COnsiliului orășenesc Cahul a fost abrogată.

Articole similare