Publică un anunț
piatasud.md

Gata cu comerțul stradal? Primăria Cahul caută Agent Constatator

Gata cu comerțul stradal? Primăria Cahul caută Agent Constatator

A fost anunțat concurs de ocupare a funcției de specialist – Agent Constatator, fără statut de funcționar public, în cadrul aparatului Primăriei municipiului Cahul. 

Scopul general al funcției este realizarea atribuţiilor autorităţii publice locale în prevenirea şi depistarea contravențiilor administrative şi aplicarea competenţelor primăriei municipiului Cahul în calitate de agent constatator prin punerea în aplicare a art.42310 din Legea nr.218/24-10-2008 (Codul Contravenţional al R.Moldova).

Sarcinile de bază ale agentului constatator sunt: 

 • Organizarea şi realizarea controlului asupra respectării prevederilor actelor normative pentru prevenirea şi depistarea contravenţiilor administrative prevăzute în Codul contravenţional în teritoriul municipiului Cahul;
 • Depistarea, calificarea contravenţiilor administrative şi perfectarea proceselor-verbale ce ţin de competenţa administraţiei publice locale şi remiterea lor comisiei administrative pe lîngă Primăria municipiului Cahul;
 • Depistarea, calificarea şi perfectarea proceselor-verbale ale contravenţiilor administrative şi remiterea lor spre examinare Instanţei de judecată prevăzute;
 • Prezintarea intereselor Primăriei municipiului Cahul în diferite instanţe la examinarea materialelor pentru contravenţiile administrative prevăzute de Codul Contravenţional;
 • Evidența executării deciziilor aprobate pentru săvîrşirea contravenienţilor în sfera de competenţă;
 • Asigurarea executării în termen a actelor legislative şi normative în sfera de competenţă;
 • Efectuarea analizelor, întocmirea rapoartelor referitor la contravenţiile administrative cu propuneri pentru luarea măsurilor preventive şi măsurilor pentru îmbunătăţirea disciplinei administrative, activităţii structurilor antrenate şi a persoanelor responsabile;
 • Participarea la şedinţele comisiei administrative în calitate de agent constatator.

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română (scris şi vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente preferenţial în domeniul jurisprudenţei si/sau administraţiei publice ; Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.

Experienţă profesională: minimum 1 an de activitate în domeniul de specialitate.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice;
 • cunoaşterea legilor şi actelor normative de care se conduc în activitatea sa subdiviziunile şi specialiştii primăriei;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, internet, alte programe accesibile pentru activitate;
 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea limbilor.

Abilităţi: organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru în echipă, utilizarea tehnicii de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, aspiraţie de creştere profesională.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile documentelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de specialitate;
 4. carnetul de muncă/extras din cont-eliberat de CTAS;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

 Data limită la care poate fi depus Dosarul: 31.01.2024

Persoana de contact: Bînzari Natalia, specialistă principală, Primăria municipiului Cahul, biroul 314.

Telefon de contact: 0-299-2-36-55;
e-mail: primariacahul@gmail.com
Adresa poştală: R.Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei nr.6

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.436/2006, privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr.82/2017 integrității;
 • Legea nr.25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior;
 • Codul administrativ al R.Moldova
 • Codul Contravențional al R.Moldova

Articole similare